PROGRAM STUDIÓW


STUDIA STACJONARNE

SEMESTR I

Forma

Godz.

Teoria stosunków międzynarodowych

W

30

Bezpieczeństwo międzynarodowe

W

30

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej

C

15

Ekonomia rozwoju

 

30

Międzynarodowe rynki finansowe

 

15

Język orientalny do wyboru: arabski, chiński, japoński

KJ

60

Historia Azji i Północnej Afryki (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

K

30

 

 

210

SEMESTR II

 

 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

W

30

Międzynarodowa ochrona środowiska

W

30

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

W

15

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

W

30

Seminarium magisterskie

S

30

Język orientalny do wyboru: arabski, chiński, japoński

KJ

60

Unia Europejska a regiony Azji

K

15

Kultura i tradycje Wschodu (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

K

30

 

 

240

SEMESTR III

 

 

Globalizacja i regionalizacja

W

30

Międzynarodowa polityka społeczna

W

30

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

W

30

Seminarium magisterskie

S

30

Język orientalny do wyboru: arabski, chiński, japoński

KJ

60

Gospodarki azjatyckie (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

K

30

Systemy polityczne wybranych państw Azji (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

K

20

Kobiety w tradycji i systemie prawnym wybranych państw Azji

K

15

 

 

245

SEMESTR IV

 

 

Seminarium magisterskie

S

45

Język orientalny do wyboru: arabski, chiński, japoński

KJ

60

Konflikty w Azji Wschodniej i świecie islamu (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

K

30

 

 

135

łącznie (z uwzgl. innych zajęć) nie mniej niż:

 

 

 

razem

800

830

Opisy przedmiotów - stacjonarne

Teoria stosunków międzynarodowych

Wykład przedstawiający podstawowe zagadnienia teoretyczne umożliwiające prowadzenie badań w zakresie stosunków międzynarodowych m.in.: pojęcie, przedmiot, obszar zainteresowań stosunków międzynarodowych; dziedziny stosunków międzynarodowych; metody badania stosunków międzynarodowych; teorie stosunków międzynarodowych - realizm polityczny, liberalizm, konstruktywizm; teorie integracji regionalnej - politycznej i gospodarczej.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Wykład omawiający zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu teoretycznym (m.in. typologie badawcze, różne ujęcia i rozumienia tego terminu) instytucjonalnym (omówienie najważniejszych instytucji tworzących architekturę bezpieczeństwa światowego) i praktycznym (omówienie współczesnych problemów i zagrożeń bezpieczeństwa w świecie).

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej

Ćwiczenia specjalizacyjne w ramach przedmiotu Bezpieczeństwo międzynarodowe. Zajęcia mają na celu przeanalizowanie problematyki bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej. Omawiane będą między innymi kwestie: bezpieczeństwa energetycznego, terroryzmu, konfliktów lokalnych i specyfiki regionalnych punktów zapalnych m.in.: Tajwan, Korea Północna, Autonomia Palestyńska, Iran.  

Ekonomia rozwoju

Zajęcia prezentujące najważniejsze zagadnienia ekonomi rozwoju w ujęciu teoretycznym i problemowym w tym m.in.: geneza i kierunki ewolucji ekonomii rozwoju, tradycyjne teorie i mierniki zacofania (niedorozwoju), paradygmat niedoboru kapitału, teorie zależności krajów peryferii od centrum gospodarki światowej, nowe paradygmaty rozwoju w kontekście roli instytucji, kapitału ludzkiego, techniki oraz uwarunkowań środowiska naturalnego, przezwyciężenie ubóstwa jako problem globalny.

Międzynarodowe rynki finansowe

Zajęcia charakteryzujące współczesne międzynarodowe rynki finansowe, ich znaczenie, strukturę, uczestników i rodzaje przeprowadzanych na nim operacji. Studenci zapoznają się ze specyfiką poszczególnych rynków oraz ryzykiem występującym na nich.  

Język orientalny

Lektorat z wybranego języka orientalnego (arabski, chiński bądź japoński). Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do komunikacji w danym języku, ale również poznanie tradycji, zwyczajów i etykiety obowiązującej w danym kręgu kulturowym.

Historia Azji i Północnej Afryki (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

Zajęcia specjalizacyjne, do wyboru, prowadzone w ramach poszczególnych ścieżek edukacyjnych. Ich celem jest poznanie historii danego regionu w ujęciu politycznym, gospodarczymi i społecznym. Omówione zostaną najważniejsze wydarzenia historyczne, zmieniająca się rola poszczególnych krajów i regionów w świecie, trendy społeczne i kulturowe mające znaczenie w historii danego regionu.

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Wykład, którego zadaniem jest zapoznanie studentów ze szczegółowymi zagadnieniami integracji europejskiej w jej wymiarze gospodarczym. Przedmiotem rozważań będą m.in. następujące kwestie: zasady funkcjonowania wspólnotowego rynku wewnętrznego,  cztery swobody (przepływu kapitału, towarów, usług i osób), unia gospodarcza i walutowa, prawo konkurencji, podstawy prawne polityk sektorowych.

Międzynarodowa ochrona środowiska

Celem zajęć jest przedstawienie międzynarodowego wymiaru zagrożeń środowiska naturalnego oraz polityki ochrony środowiska. Przedmiotem analizy będą m.in. zagadnienie zrównoważonego rozwoju, konsekwencje gospodarcze ochrony środowiska, międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, międzynarodowe konflikty ekologiczne i ich rozwiązywanie, ochrona środowiska w działalności organizacji międzynarodowych.

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze specyfiką współczesnych transakcji gospodarczych. Przedmiotem wykładów będzie m.in. formalno-prawne uwarunkowania wymiany międzynarodowej, rodzaje transakcji, sposoby zawierania umów na rynkach formalnych - aukcjach i giełdach towarowych, międzynarodowe zwyczaje handlowe, klauzule kontraktowe, cykl transakcyjny, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w poszczególnych fazach realizacji transakcji.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Celem zajęć jest przedstawienie ochrony praw człowieka w jej wymiarze międzynarodowym. Przedmiotem wykładów będą m.in. następujące zagadnienia: koncepcja i doktryny ochrony praw człowieka, pakty i konwencje praw człowieka, rola organizacji międzynarodowych, ochrona praw człowieka a stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna.

Unia Europejska a regiony Azji

Przedmiot specjalizacyjny, w ramach którego prowadzona będzie analiza polityki Unii Europejskiej wobec Bliskiego Wschodu i krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Podczas zajęć określona zostanie rola poszczególnych azjatyckich regionów i krajów w polityce unijnej, interesy UE oraz główne problemy polityczne i gospodarcze, na które musi odpowiadać europejska polityki wobec tych obszarów. Zajęcia będą dotyczyły m.in. następujących zagadnień: założenia strategiczne polityki unijnej wobec Azji, polityka UE wobec Chin, Indii i Japonii, Unia wobec konfliktów bliskowschodnich, problem bezpieczeństwa energetycznego w relacjach z krajami azjatyckimi, integracja azjatycka a doświadczenia integracji europejskiej. 

Kultura i tradycje Wschodu (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

Zajęcia specjalizacyjne, do wyboru, prowadzone w ramach poszczególnych ścieżek edukacyjnych. Ich zadaniem jest zapoznanie studentów z cechami charakterystycznymi dla danego kręgu kulturowego, swoistym kodem kulturowym danego regionu. Omawiane będą obowiązujące wartości, rola religii, dominujące nurty kultury, uwarunkowane kulturowo zachowania i model komunikacji, a także istotne dla współczesności tradycje kultywowane na danym obszarze. 

Globalizacja i regionalizacja

Zajęcia będą poświęcone dwóm współczesnym tendencjom obecnym w stosunkach międzynarodowych: globalizmowi i regionalizmowi. Omówione zostaną przejawy globalizacji oraz różne jej ujęcia jako procesu międzynarodowego - ekonomiczne, polityczne i kulturowe. Przedstawieni zostaną jej najważniejsi uczestnicy, zmiany, które powoduje i zagrożenia, które stwarza. Jednocześnie przedstawione zostanie zagadnienie regionalizmu w stosunkach międzynarodowych: polityczne i ekonomiczne teorie tego procesu, ugrupowania integracyjne w świecie oraz wzajemne relacje polityki i ekonomii.

Międzynarodowa polityka społeczna

Celem zajęć jest przestawienie międzynarodowego wymiaru polityki społecznej, które ma przyczynić się do zrozumienia przez studentów międzynarodowych problemów społecznych i socjalnych oraz sposobów ich rozwiązywania. Przedmiotem rozważań będą m.in.: rozwój i modele międzynarodowej polityki społecznej, polityka społeczna a polityka socjalna, polityka rynku pracy, polityka edukacyjna i rodzinna.

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami prognozowania w stosunkach międzynarodowych. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:  prognostyka międzynarodowa (pojęcie, klasyfikacja, metody, techniki), prognozowanie a planowanie polityki zagranicznej państwa, modele układu stosunków międzynarodowych, scenariusze rozwoju stosunków międzynarodowych.

Gospodarki azjatyckie (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

Zajęcia specjalizacyjne, do wyboru, prowadzone w ramach poszczególnych ścieżek edukacyjnych. Ich celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką sytuacji gospodarczej danego regionu. Przedmiotem rozważań będą m.in. następujące zagadnienia: potencjał gospodarczy krajów regionu, uwarunkowania rozwoju gospodarczego, współczesne problemy i wyzwania, a także rola danego regionu we współczesnych stosunkach gospodarczych w świecie.

Systemy polityczne wybranych państw Azji (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

Zajęcia specjalizacyjne, do wyboru, prowadzone w ramach poszczególnych ścieżek edukacyjnych. W ich ramach studenci zapoznają się ze specyfiką systemów politycznych najważniejszych państw w omawianym regionie, co umożliwi ich porównanie i wyciągnięcie wniosków dotyczących całego regionu. Omawiane będą zasady ustrojowe, idee i mechanizmy kształtujące dany system polityczny, a także: obowiązujący system partyjny i wyborczy, rzeczywisty podział władzy w państwie. 

Kobiety w tradycji i systemie prawnym wybranych państw Azji

Zajęcia specjalizacyjne, których zadaniem jest przedstawienie i porównanie roli kobiet w wybranych krajach azjatyckich, w szczególności tych o dominującej religii muzułmańskiej. Przedmiotem rozważań będą m.in. następujące zagadnienia: tradycyjna rola kobiety i jej ewolucja, prawa kobiet a praktyki dyskryminacyjne, obecność kobiet w systemie politycznym, działania mające na celu zwiększenie równouprawnienia, rola wspólnoty międzynarodowej i organizacji pozarządowych.

Konflikty w Azji Wschodniej i świecie islamu (zajęcia do wyboru - moduły: Bliski Wschód i Północna Afryka, Daleki Wschód)

Zajęcia specjalizacyjne, do wyboru, prowadzone w ramach poszczególnych ścieżek edukacyjnych. Ich zadaniem będzie omówienie konfliktów (po roku 1945), które mają istotne znaczenie dla zrozumienia aktualnych problemów i układu sił w regionie. Przedmiotem analizy będą przyczyny, przebieg oraz implikacje międzynarodowe danego konfliktu, a także jego obecne przejawy lub konsekwencje.

Program studiów - niestacjonarne (zaoczne)

SEMESTR I

G/sem.

Forma

ECTS

E/Z

Teoria stosunków międzynarodowych

30

W

4

E

Bezpieczeństwo międzynarodowe

30

W

4

E

Bezpieczeństwo międzynarodowe

15

Ć

2

Z

Ekonomia rozwoju

30

W

4

E

Międzynarodowe rynki finansowe

15

W

2

Z

Historia Azji Wschodniej

12

K

3

Z

Historia Bliskiego Wschodu

12

K

3

Z

 

144

 

22

 

 

SEMESTR II

G/sem.

Forma

ECTS

E/Z

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

30

W

4

E

Międzynarodowa ochrona środowiska

30

W

4

E

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

15

W

2

Z

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

30

W

4

E

Religie Wschodu

15

W

4

E

Seminarium magisterskie

20

S

8

Z

 

140

 

26

 

 

SEMESTR III

G/sem.

Forma

ECTS

E/Z

Globalizacja i regionalizacja

30

W

4

E

Międzynarodowa polityka społeczna

30

W

3

Z

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

30

W

3

Z

Elementy kultury krajów Wschodu

12

W

4

E

Gospodarki azjatyckie

12

K

3

Z

Systemy polityczne wybranych państw Azji

12

K

3

Z

Seminarium magisterskie

20

S

8

Z

 

146

 

28

 

 

SEMESTR IV

G/sem.

Forma

ECTS

E/Z

Konflikty w świecie islamu

12

K

3

Z

Azja w polityce USA

12

K

3

Z

Unia Europejska a regiony Azji

12

K

3

Z

Konflikty w Azji Wschodniej

12

K

3

Z

Kobiety Wschodu

12

W

3

Z

Seminarium magisterskie

20

S

10

Z

 

80

 

25

 

Razem dla toku studiów

510

 

101

 

Opis przedmiotów - niestacjonarne (zaoczne)

Teoria stosunków międzynarodowych

Wykład przedstawiający podstawowe zagadnienia teoretyczne umożliwiające prowadzenie badań w zakresie stosunków międzynarodowych m.in.: pojęcie, przedmiot, obszar zainteresowań stosunków międzynarodowych; dziedziny stosunków międzynarodowych; metody badania stosunków międzynarodowych; teorie stosunków międzynarodowych - realizm polityczny, liberalizm, konstruktywizm; teorie integracji regionalnej - politycznej i gospodarczej.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Przedmiot omawiający zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu teoretycznym (m.in. typologie badawcze, różne ujęcia i rozumienia tego terminu) instytucjonalnym (omówienie najważniejszych instytucji tworzących architekturę bezpieczeństwa światowego) i praktycznym (omówienie współczesnych problemów i zagrożeń bezpieczeństwa w świecie).

Bezpieczeństwo międzynarodowe - ćwiczenia

Ćwiczenia specjalizacyjne w ramach przedmiotu Bezpieczeństwo międzynarodowe. Zajęcia mają na celu przeanalizowanie problematyki bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej. Omawiane będą między innymi kwestie: bezpieczeństwa energetycznego, terroryzmu, konfliktów lokalnych i specyfiki regionalnych punktów zapalnych m.in.: Tajwan, Korea Północna, Autonomia Palestyńska, Iran.  

Ekonomia rozwoju

Zajęcia prezentujące najważniejsze zagadnienia ekonomi rozwoju w ujęciu teoretycznym i problemowym w tym m.in.: geneza i kierunki ewolucji ekonomii rozwoju, tradycyjne teorie i mierniki zacofania (niedorozwoju), paradygmat niedoboru kapitału, teorie zależności krajów peryferii od centrum gospodarki światowej, nowe paradygmaty rozwoju w kontekście roli instytucji, kapitału ludzkiego, techniki oraz uwarunkowań środowiska naturalnego, przezwyciężenie ubóstwa jako problem globalny.

Międzynarodowe rynki finansowe

Zajęcia charakteryzujące współczesne międzynarodowe rynki finansowe, ich znaczenie, strukturę, uczestników i rodzaje przeprowadzanych na nim operacji. Studenci zapoznają się ze specyfiką poszczególnych rynków oraz ryzykiem występującym na nich.  

Historia Azji Wschodniej

Zajęcia specjalizacyjne, których celem jest poznanie historii Azji Wschodniej w ujęciu politycznym, gospodarczymi i społecznym. Omówione zostaną najważniejsze wydarzenia historyczne w regionie, zmieniająca się rola Chin i Japonii, trendy społeczne i kulturowe mające znaczenie w historii tego regionu.

Historia Bliskiego Wschodu 

Zajęcia specjalizacyjne, których celem jest poznanie historii Bliskiego Wschodu w ujęciu politycznym, gospodarczymi i społecznym. Omówione zostaną najważniejsze wydarzenia historyczne w regionie, zmieniająca się rola poszczególnych krajów, wpływ procesu kolonizacji a potem dekolonizacji na współczesny obraz tego regionu, najistotniejsze trendy społeczne i kulturowe.

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Wykład, którego zadaniem jest zapoznanie studentów ze szczegółowymi zagadnieniami integracji europejskiej w jej wymiarze gospodarczym. Przedmiotem rozważań będą m.in. następujące kwestie: zasady funkcjonowania wspólnotowego rynku wewnętrznego,  cztery swobody (przepływu kapitału, towarów, usług i osób), unia gospodarcza i walutowa, prawo konkurencji, podstawy prawne polityk sektorowych.

Międzynarodowa ochrona środowiska

Celem zajęć jest przedstawienie międzynarodowego wymiaru zagrożeń środowiska naturalnego oraz polityki ochrony środowiska. Przedmiotem analizy będą m.in. zagadnienie zrównoważonego rozwoju, konsekwencje gospodarcze ochrony środowiska, międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, międzynarodowe konflikty ekologiczne i ich rozwiązywanie, ochrona środowiska w działalności organizacji międzynarodowych.

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze specyfiką współczesnych transakcji gospodarczych. Przedmiotem wykładów będzie m.in. formalno-prawne uwarunkowania wymiany międzynarodowej, rodzaje transakcji, sposoby zawierania umów na rynkach formalnych - aukcjach i giełdach towarowych, międzynarodowe zwyczaje handlowe, klauzule kontraktowe, cykl transakcyjny, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w poszczególnych fazach realizacji transakcji.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Celem zajęć jest przedstawienie ochrony praw człowieka w jej wymiarze międzynarodowym. Przedmiotem wykładów będą m.in. następujące zagadnienia: koncepcja i doktryny ochrony praw człowieka, pakty i konwencje praw człowieka, rola organizacji międzynarodowych, ochronapraw człowieka a stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna. 

Religie Wschodu

Zajęcia specjalizacyjne, których zadaniem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi religiami i systemami wartości, obecnymi w Azji i w sposób znaczący wpływającymi na współczesną kulturę krajów tego kontynentu. Przedmiotem rozważań będą m.in.: islam, buddyzm, hinduizm, konfucjanizm i taoizm.

Globalizacja i regionalizacja

Zajęcia będą poświęcone dwóm współczesnym tendencjom obecnym w stosunkach międzynarodowych: globalizmowi i regionalizmowi. Omówione zostaną przejawy globalizacji oraz różne jej ujęcia jako procesu międzynarodowego - ekonomiczne, polityczne i kulturowe. Przedstawieni zostaną jej najważniejsi uczestnicy, zmiany, które powoduje i zagrożenia, które stwarza. Jednocześnie przedstawione zostanie zagadnienie regionalizmu w stosunkach międzynarodowych: polityczne i ekonomiczne teorie tego procesu, ugrupowania integracyjne w świecie oraz wzajemne relacje polityki i ekonomii.

Międzynarodowa polityka społeczna

Celem zajęć jest przestawienie międzynarodowego wymiaru polityki społecznej, które ma przyczynić się do zrozumienia przez studentów międzynarodowych problemów społecznych i socjalnych oraz sposobów ich rozwiązywania. Przedmiotem rozważań będą m.in.: rozwój i modele międzynarodowej polityki społecznej, polityka społeczna a polityka socjalna, polityka rynku pracy, polityka edukacyjna i rodzinna.

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami prognozowania w stosunkach międzynarodowych. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:  prognostyka międzynarodowa (pojęcie, klasyfikacja, metody, techniki), prognozowanie a planowanie polityki zagranicznej państwa, modele układu stosunków międzynarodowych, scenariusze rozwoju stosunków międzynarodowych.

Elementy kultury krajów Wschodu

Przedmiot specjalizacyjny, którego zadaniem jest przedstawienie najważniejszych cech charakterystycznych dla bliskowschodniego i wschodnioazjatyckiego kręgu kulturowego. Omawiane będą obowiązujące wartości, rola religii, dominujące nurty kultury, uwarunkowane kulturowo zachowania i model komunikacji, a także istotne dla współczesności tradycje kultywowane na danym obszarze. 

Gospodarki azjatyckie

Przedmiot specjalizacyjny, którego celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką sytuacji gospodarczej Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej. Przedmiotem rozważań będą m.in. następujące zagadnienia: potencjał gospodarczy regionów, uwarunkowania rozwoju gospodarczego, współczesne problemy i wyzwania, a także rola danego regionu we współczesnych stosunkach gospodarczych w świecie.

Systemy polityczne wybranych państw Azji

Zajęcia specjalizacyjne, w ramach których studenci zapoznają się ze specyfiką systemów politycznych najważniejszych państw Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej, co umożliwi ich porównanie.  Omawiane będą zasady ustrojowe, idee i mechanizmy kształtujące dany system polityczny, a także: obowiązujący system partyjny i wyborczy, rzeczywisty podział władzy w państwie. 

Konflikty w świecie islamu

Zajęcia specjalizacyjne, których zadaniem będzie omówienie konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej po roku 1945. Uwaga skupi się przede wszystkim na przedstawieniu tych (np. konflikt izraelsko-palestyński), które mają istotne znaczenie dla zrozumienia aktualnych problemów i układu sił w regionie. Przedmiotem analizy będą przyczyny, przebieg oraz implikacje międzynarodowe danego konfliktu, a także jego obecne przejawy lub konsekwencje.

Azja w polityce USA

Zajęcia specjalizacyjne, których celem jest przedstawienie polityki Stanów Zjednoczonych wobec Azji Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. Porównane zostaną interesy amerykańskie w obu tych regionach, ich znaczenie strategiczne dla Waszyngtonu, założenia strategiczne i realizowane działania USA. Omówiona zostanie też rola polityczna Ameryki oraz jej możliwości wpływania na zachowanie najważniejszych azjatyckich graczy oraz pacyfikację regionalnych konfliktów.

Unia Europejska a regiony Azji

Przedmiot specjalizacyjny, w ramach którego prowadzona będzie analiza polityki Unii Europejskiej wobec Bliskiego Wschodu i krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Podczas zajęć określona zostanie rola poszczególnych azjatyckich regionów i krajów w polityce unijnej, interesy UE oraz główne problemy polityczne i gospodarcze, na które musi odpowiadać europejska polityki wobec tych obszarów. Zajęcia będą dotyczyły m.in. następujących zagadnień: założenia strategiczne polityki unijnej wobec Azji, polityka UE wobec Chin, Indii i Japonii, Unia wobec konfliktów bliskowschodnich, problem bezpieczeństwa energetycznego w relacjach z krajami azjatyckimi, integracja azjatycka a doświadczenia integracji europejskiej. 

Konflikty w Azji Wschodniej

Zajęcia specjalizacyjne, których zadaniem będzie omówienie konfliktów w Azji Wschodniej po roku 1945. Omówione zostaną m.in. konflikt koreański, wojna w Wietnamie, konflikt chińsko-wietnamski, problem Tajwanu. Przedmiotem analizy będą przyczyny, przebieg oraz implikacje międzynarodowe danego konfliktu, a także jego obecne przejawy lub konsekwencje.

Kobiety Wschodu

Zajęcia specjalizacyjne, których zadaniem jest przedstawienie i porównanie roli kobiet w wybranych krajach azjatyckich, w szczególności tych o dominującej religii muzułmańskiej. Przedmiotem rozważań będą m.in. następujące zagadnienia: tradycyjna rola kobiety i jej ewolucja, prawa kobiet a praktyki dyskryminacyjne, obecność kobiet w systemie politycznym, działania mające na celu zwiększenie równouprawnienia, rola wspólnoty międzynarodowej i organizacji pozarządowych.
 
powrót na górę strony